Regulamin

Ogólne warunki umów

I. POSTANOWENIA WSTĘPNE

 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez firmę Szymon Jamróz Auto-Jamróz, właściciela serwisu Wszystkozusa.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, posiadającą NIP: 6090034430, REGON: 360617635, zwaną dalej „Wszystkozusa.pl”.
 2. Klientem jest podmiot zawierający z Wszystkozusa.pl umowę zlecenia.
 3. Konsument to Klient zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrze, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższa są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Państwa przez które będzie wykonywana umowa.
 5. Treść umowy między Wszystkozusa.pl a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU, zlecenie, regulaminy aukcyjne. Klient oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i akceptuję je bez zastrzeżeń.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i bez podpisu.
 7. Klient oświadcza, że został poinformowany o wszelkich kosztach i opłatach związanych z wykonaniem umowy zlecenia i w związku z tym nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń, z zwłaszcza co do stanu technicznego zakupionego samochodu w stosunku do Wszystkozusa.pl.
 8. Wszystkozusa.pl nie ponosi odpowiedzialności podatkowej lub celnej za określoną przez podmiot sprzedający pojazd w USA wartość pojazdu.
 9. Klient oświadcza, że w przypadku gdyby jakakolwiek osoba, organ, instytucja zgłaszały/a w stosunku do Wszystkozusa.pl jakiekolwiek roszczenia związane z wykonaniem umowy zlecenia, na mocy niniejszego oświadczenia Klient przejmuje zobowiązanie Wszystkozusa.pl. W takim przypadku żadne dodatkowe oświadczenie Wszystkozusa.pl nie jest konieczne.

II. DANE OSOBOWE

 1. Klient w zleceniu zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych, teleadresowych, adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe Wszystkozusa.pl ma prawo wypowiedzieć łączącą z klientem umowę zlecenia. Przed wypowiedzeniem umowy Wszystkozusa.pl wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Wszystkozusa.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Wszystkozusa.pl nie ma prawa przekazać danych osobowych Klienta innym podmiotom, chyba że jest to uzasadnione koniecznością wykonania umowy.
  Wszystkozusa.pl ma prawo żądać dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 3. Klienta powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zameldowania/zamieszkania. Powyższe wezwanie wysyła się klientowi na adres poczty elektronicznej podany w zleceniu przez Klienta, a klient ma obowiązek dostarczyć kopię w terminie 3 dni od daty wezwania.
 4. Klient akceptując OWU, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Wszystkozusa.pl, a także o prawie wglądu do swoich danych ich poprawienia, uprawnienia do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002. 101.926).

III. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wszystkozusa.pl

 1. Wszystkozusa.pl w imieniu, na rzecz i zlecenie klienta przyjmuję do wykonania następujące usługi:
  nabycie w USA samochodu, którego parametry Klient określi w zleceniu. Usługę wykonuje podmiot trzeci.
  dostarczenie zakupionego samochodu z miejsca nabycia w USA do portu wysyłki. Usługę wykonuję podmiot trzeci;
  przeprowadzenie transportu morskiego nabytego samochodu w USA do portu odbioru. Usługę wykonuję podmiot trzeci;
  przeprowadzenie przy pomocy trzeciego podmiotu odprawy celnej w porcie odbioru;
  przeprowadzenie transportu nabytego samochodu z portu odbioru do ustalonego w zleceniu miejsca wydania. Usługę wykonuję podmiot trzeci.
 2. Nabycie opisanego w zleceniu samochodu nastąpi, poprzez dokonanie zakupu u wcześniej wybranego dealera lub brokera albo zakupu na aukcji, który jest w posiadaniu wybranego przez klienta pojazdu.
 3. Wszystkozusa.pl przystąpi do procedury zakupu pojazdu po uiszczeniu przez Klienta stosunkowego zadatku, którego wysokość zostanie określona w zleceniu. W przypadku nieudanej próby zakupu samochodu zadatek zostanie zwrócony Klientowi w terminie 3 dni roboczych. W przypadku zakupu zadatek może być zaliczony na poczet wynagrodzenia należnego Wszystkozusa.pl.
 4. W przypadku dokonania zakupu samochodu zadatek zostanie zwrócony Klientowi po dokonaniu zapłaty kwot określonych w zleceniu. W przypadku nie uiszczenia stosownych kwot przez Klienta zadatek zostanie zatrzymany.
 5. Dla potrzeb prawidłowego wykonania umowy strony przyjmują za datę zakupu samochodu w USA dzień wystawienia dowodu sprzedaży w USA, za datę dostarczenia samochodu dzień dostarczenia samochodu do wskazanego miejsca wydania.
 6. Wszystkozusa.pl zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu wszelkich dokumentów stanowiących podstawę dla obowiązku zapłaty odpowiednich opłat celnych przez Klienta, przedłożyć każdy dokument osobiście albo za pośrednictwem faksu, e-mail, operatora pocztowego, kuriera.
 7. Wszystkozusa.pl zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z należyta starannością.
 8. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami Wszystkozusa.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  trwałej albo czasowej niemożliwości wydania samochodu z przyczyn niezależnych od Wszystkozusa.pl, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej;
  działań/zaniechań organów celnych lub administracyjnych w poszczególnych portach, w szczególności wydłużenia odprawy celnej;
  działań/zaniechań organów administracyjnych związanych z wprowadzeniem samochodu do Obszaru Europy I RP;
  wydłużenia transportu morskiego przez przewoźnika;
  opóźnienia wydania samochodu w sytuacji nie dokonania przez Klienta płatności wskazanych w zleceniu;
 9. Wszystkozusa.pl, zobowiązuje się dostarczyć samochód do klienta w terminie 60 dni od dnia wystawienia dowodu sprzedaży, miejscem wydania samochodu będzie miejsce wskazane przez Klienta na terytorium RP.
 10. W przypadku wystąpienia opóźnieni w dostawie/wydaniu zakupionego samochodu Wszystkozusa.pl poinformuję Klienta o zaistniałym zdarzeniu drogą elektroniczną.

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach danych teleadresowych, koniecznych do wystawienia faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej, po rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysłanych na adresy niezaktualizowane.
 2. Klient zobowiązany jest do współdziałania z Wszystkozusa.pl na każdym etapie realizacji umowy, w szczególności na etapie licytowania przedmiotu umowy oraz dokonywania terminowych wpłat za poszczególne etapy realizacji zlecenia.
 3. Klient w zleceniu zobowiązany jest do wskazania miejsca wydania samochodu na terytorium RP. W przypadku zmiany miejsca wydania pojazdu Klient informuję Wszystkozusa.pl drogą elektroniczną. Każda zmiana miejsca wydania samochodu winna być wcześniej pisemnie potwierdzona przez Wszystkozusa.pl.
 4. Klient zobowiązany jest odebrać samochód w terminie wyznaczonym przez Wszystkozusa.pl, albo uzgodnionym przez Strony, w przypadku zaniechania odbioru samochodu przez Klienta, Wszystkozusa.pl obciąży Klienta kosztami związanymi z przechowaniem samochodu. Klient zostanie poinformowany o nowym terminie odbioru.
 5. Klient zobowiązany jest do terminowego płacenia należności/ wynagrodzenia w terminach wskazanych na fakturze, a do zapłaty kary umownej w terminie 3 dni od zaistnienia przesłanek jej wystąpienia.

V. PŁATNOŚCI I WYNAGRODZENIE

 1. Koszty związane z nabyciem oraz sprowadzeniem samochodu na teren RP Klient zobowiązuj się zapłacić bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany w zleceniu według szacunkowej kalkulacji wskazanej w zleceniu:
 2. Wynagrodzenia dla Wszystkozusa.pl za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie określone w zleceniu, Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu pojazdu. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wszystkozusa.pl. W przypadku opóźnieniu w zapłacie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

VI. OBOWIĄZYWANIE UMOWY JEJ ROZWIĄZANIE, KARY UMOWNE

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
 2. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku zawinionego przez Wszystkozusa.pl opóźnienia w wydaniu samochodu, z zastrzeżeniem III. Pkt 8,oraz IV pkt. 4 OWU.
 3. Wypowiedzenie umowy Klient wykonuje poprzez doręczenie Wszystkozusa.pl pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wraz ze wskazaniem jego podstawy. Wypowiedzenie umowy musi zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wszystkozusa.pl do wydania samochodu, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wydania samochodu nie krótszego niż 3 dni.
 4. W przypadku bezzasadnego wypowiedzenia umowy przez Klienta, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia samochodu w USA. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Wszystkozusa.pl odszykowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 5. Wszystkozusa.pl ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia zawonionych przez Klienta okoliczności, a w szczególności nie dokonania odbioru samochodu po upływie wyznaczonego dodatkowego terminu odbioru, bądź w przypadku nie dokonania przez Klienta w terminie zapłaty którejkolwiek kwoty określonej w zleceniu.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wszystkozusa.pl, Klient zobowiązany jest o zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia samochodu w USA. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Wszystkozusa.pl odszykowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron ze względu na okoliczności leżące po stronie Klienta, po dacie zakupu samochodu w USA Klient zobowiązany jest o zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia samochodu w USA. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Wszystkozusa.pl odszykowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron ze względu na okoliczności leżące po stronie Wszystkozusa.pl, przed datą zakupu samochodu w USA Wszystkozusa.pl zobowiązany jest do zwrotu wpłaconego przez Klienta zadatku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Przypadku powstania sporu pomiędzy Klientem a Wszystkozusa.pl w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej umowy zlecenia i OWU, Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym Sądem powszechnym rozstrzygającym spór będzie Sąd właściwy ze w względu na położenie siedziby Wszystkozusa.pl;
 2. W sprawach nieuregulowanych OWU i umową zlecenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie oświadczenia stron poza wyraźnie zastrzeżonymi w OWU, zmiany umowy zlecenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia zawarte pomiędzy Stronami, z chwilą podpisania umowy zlecenia stają się nie obowiązujące.
 5. Wszelką korespondencję, oświadczenia należy kierować na adres ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków. Natomiast korespondencje, którą OWU zezwalają na wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres e-mail. BIURO@wszystkozusa.pl
 6. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi a kwestię nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w umowie zlecenia.
 7. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie Wszystkozusa.pl stosownego oświadczenia na piśmie. W przypadku zakupu samochodu w USA przed upływem 10 dniowego terminu, prawo do odstąpienia nie przysługuję.
 8. Wszystkozusa.pl zastrzega sobie prawo zmian OWU z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków świadczonych usług przez osoby trzecie a rzecz Wszystkozusa.pl, niezbędnych do wykonania umowy zlecenia, zmian organizacyjnych, przekształceń prawnych, z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej lub firmy nie stanowi zmiany umowy zlecenia. Zmiany powyższe obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji OWU.
 9. OWU w wersji z dnia 26.11.2014 r.